Glädjen är att vara till nytta!

Etiska riktlinjer och hållbarhet

Våra etiska riktlinjer ska säkerställa att alla som agerar på uppdrag av Kynningsrud bedriver sin verksamhet på ett etiskt sunt sätt och i linje med våra värderingar och principer för affärspraxis och personligt beteende. Hållbarhet är viktigt för oss och vår ambition är att driva verksamheten på ett sådant sätt att den kan upprätthållas över tid, utan att det kostar människoliv eller skadar miljön.

För oss handlar hållbarhet om miljö, sociala förhållanden och hur vi driver företaget.

Rättvis konkurrens

Kynningsrud strävar efter en hög affärsetisk standard och följer de ramar som konkurrensreglerna sätter på de marknader där Kynningsruds bolag verkar. Det gäller såväl i förhållande till konkurrenter som till kunder och leverantörer.

Affärsmetoder

Kynningsrud ska vara känt som ett pålitligt företag som levererar kvalitet och våra kunder och partners ska ha förtroende för oss och våra medarbetare.
Kynningsrud och dess anställda åtar sig att följa tillämpliga lagar och förordningar. Vi ska leva upp till en hög etisk standard och ta ett aktivt socialt ansvar i vår verksamhet. Medarbetarna ska följa de regler och riktlinjer som kunden fastställt för det enskilda uppdraget. Kynningsrud ska sträva efter att underleverantörer av varor och tjänster till företaget håller en motsvarande hög etisk standard. Kynningsruds affärskultur präglas av företagets värderingar om ärlighet, lojalitet och entusiasm.

Gåvor och gästfrihet

Kynningsrud accepterar inte erbjudandet eller mottagandet av affärsförmåner – gåvor, bemötande, utgifter eller förmåner – som kan utgöra otillbörlig påverkan. Affärstjänster kan endast tas emot eller erbjudas om de är blygsamma, både vad gäller värde och frekvens, och om tid och plats är lämplig.

Om det är uppenbart affärsrelaterat kan den anställde delta i sociala sammankomster, ta emot catering eller underhållning, förutsatt att kostnaden ligger inom rimliga gränser.

Gåvor eller bemötande får aldrig påverka affärsbeslut och inte medföra skyldigheter för medarbetaren eller Kynningsrud.

Sekretess

Kynningsrud är skyldig att skydda konfidentiell information som företaget har tillgång till och att inte missbruka denna information. Vare sig det är information som tillhör företaget eller affärspartners. Sådan konfidentiell information kan innefatta information om säkerhet, individer, kommersiella, tekniska eller avtalsmässiga frågor eller andra typer av information som skyddas av lag. Tystnadsplikten gäller inte bara externt, utan även kollegor som inte behöver relevant information i sitt arbete. Tystnadsplikten gäller även efter att anställningsförhållandet, eller annat avtalsförhållande med Kynningsrud, har upphört.

Intressekonflikt

Det är en intressekonflikt när en personlig relation, deltagande i externa aktiviteter eller intressen i annan verksamhet påverkar eller antas påverka ens beslut. De anställda får inte ha uppdrag för eller ägarintressen i konkurrerande verksamheter, med kunder eller leverantörer. Situationer som kan skapa en konflikt mellan enskilda, privata intressen och Kynningsruds intressen, eller situationer som på något sätt kan ha en negativ inverkan på företagets handlings- eller bedömningsfrihet ska undvikas.

Köp av sexuella tjänster

Kynningsrud är emot köp av sexuella tjänster. Den anställde ska avstå från att köpa sexuella tjänster när personen i fråga är på jobbet eller på tjänsteresa för Kynningsrud.

Alkohol och droger

Kynningsrud är en drogfri arbetsplats. Ingen får dricka eller vara påverkad av alkohol eller andra droger när de arbetar för Kynningsrud.

Stötande förhållanden

Kynningsrud har en anmälningspolicy som anger hur anställda och andra berörda har rätt att meddela om stötande förhållanden i verksamheten utan att bryta mot någon lojalitetsplikt i anställningsavtalet och utan att vederbörande behöver drabbas av eventuella arbetsrättsliga åtgärder eller andra negativa konsekvenser. . Kritik värda ärenden kan alltså anmälas anonymt.

Syftet med en sådan policy är att ge tydliga riktlinjer för när och hur stötande omständigheter kan rapporteras på Kynningsrud i situationer där det inte är aktuellt att använda det ordinarie systemet för rapportering av incidenter. Alla avslöjande av allvarliga stötande ärenden måste hanteras på ett rättvist och korrekt sätt.

Policyn har tagits fram utifrån gällande lagstiftning (AML 2A kap )

Konsekvenser av överträdelse

Brott mot Kynningsruds etiska riktlinjer kommer inte att tolereras. Brott mot riktlinjerna kan leda till disciplinära åtgärder, uppsägning och anmälan till myndigheter.

Våra medarbetare

På Kynningsrud ska varje enskild medarbetare känna sig viktig, och trivas med sina arbetsuppgifter i en inkluderande arbetsmiljö. Ett synligt och tydligt HMS-ledarskap i kombination med engagerade medarbetare är en förutsättning för att skapa en säker och trevlig arbetsplats.

Vi måste värna arbetstagarnas rättigheter genom samarbete med fackföreningar, arbetsgivarorganisationer, leverantörskedjor och offentliga myndigheter.

Jämlikhet, mångfald och respekt

Kynningsrud arbetar för en arbetsmiljö präglad av jämlikhet, mångfald och ömsesidig respekt, där alla har möjlighet att bidra till företagets framgång och att förverkliga sin egen potential. Anställda och andra som är involverade i Kynningsruds verksamhet ska behandlas på ett sätt som inte diskriminerar i förhållande till kön, hudfärg, religion, ålder, funktionsnivå, sexuell läggning, medborgarskap, socialt eller etniskt ursprung, politisk övertygelse, medlemskap i fackförening eller annat. betingelser. Kynningsrud tolererar inte någon form av diskriminering eller trakasserier på någon av våra arbetsplatser. Vi ska bemöta dem som berörs av vår verksamhet med respekt, dialog och delaktighet. Kynningsrud har grundläggande respekt för internationella mänskliga rättigheter. Kynningsrud köper inte produkter eller tjänster som bygger på tvångsarbete, slavarbete, barnarbete, social dumpning eller som produceras i motsats till rätten till ett organiserat arbetsliv.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få uppdateringar och nyheter direkt i din inkorg.